Echipa de management LDP Reiser S.A.

 

Echipa Management Reiser S.A.
Functia Detinuta Nume si Prenume C.V. Declaratie de avere si interese
Director Ing. Radu Ticu
Președinte C.A. Ing. Starodub C-tin
Membru Bozianu Mihai
Membru Andrei Ionuț
Membru Iordache Viorel – Cornel