Anunț vânzare tractor

SOC. LDP  REISER SA  Barlad scoate la vanzare:

 • 1 bucata Tractor U650, anul fabricatiei 1986, nefunctional,
 • 1bucata remorca  tractor, anul fabricatiei 1986.

Cei interesati vor depune cerere la sediul societatii din str .Republicii nr 1, bl. P,  10 parter, pana pe data de 25.02.2021.

Anunț – post de Director (12-01-2021)

ANUNT

         Comisia de Nominalizare si Remunerare a procedat la intervievarea candidatilor inscrisi la  concursul de ocupare a postului de Director.

A fos declarat castigator candidatul Buzamat Daniel.

Anunț: Selecție candidat pentru postul de Director Executiv (08.01.2021)

ANUNT

         Comisia de Nominalizare s Remunerare a procedat la selectia dosarelor primite la Soc LDP REISER SA pentru ocuparea postului de Director Executiv.

Au fost depuse  4dosare, care au primit cate un cod de concurs – CD1, CD 2, CD3, CD4.

In urma verificarilo rfacute de catreComisia de Nominalizare si Remunerare asupra dosarelor, toti candidatii au fost declarati admisi.

Interviul va avea loc pe data de 12.01.2021 la sediul societatii incepand cu ora 9.00, dupa cum urmeaza:

CD1 – ora 9.00,

CD2 – ora 9.30,

CD3 – ora 10.00,

CD4 – ora 10.30

Anunț selecție candidat CA – 29.12.2020

ANUNT

         Comisia de Nominalizare si Remunerare a procedat la selectia dosarelor primite la Soc LDP REISER SA pentru ocuparea postului de membru in Consiliul de Administratie.

A fost depus un dosar, care a primit un cod de concurs – R1.

In urma verificarilor facute de catreComisia de Nominalizare si Remunerare asupra dosarului, candidatul cu cod de dosar R1 a fost declarat Admis.

Comisia

Buzamat Daniel

Starodub Constantin

Bozianu Mihai

Concurs de angajare membru CA – 26.11.2020

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru postul vacant din Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad

               Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad, prin comisia de selectie/evaluare/desemnare formata din Comitetul de nominalizare si remunerare, desemnat prin Hot CA nr 41/16.11.2020 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii candidatului pentru Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad, in conformitate cu prevederile art 29 din OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege,

– sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare,

– sa nu faca parte din maimult de 3 consilii de administratie ale Intreprinderilor publice, conform art 33 din OUG 109/2011 cu modificarile s icompletarile ulterioare.

I.2. Conditiispecifice

               – studii superioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

               – experienta in activitatea de administrare/management a unor Societati Comerciale profitabile sau a unor Regii Autonome

– Cunoasterea legislatiei in domeniu;

II. Criterii de selectie

 • Indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de luare a deciziilor
 • orientare catre rezultate,
 • abilitati de comunicare.

III. Documentenecesarepentrudepunereacandidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii acte de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie dupa cartea de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

1. Selectia dosarelor de inscriere – proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoarei bibliografii:

               –  Constitutia Romaniei,

               – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de Urgentaa Guvernuluinr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilo rpublice cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,

V. CalendarulConcursului

               – 26.11.2020 – publicarea anuntului

               – 28.12.2020 – termen limita de depunere a dosarelor

               – 29.12.2020 – ora9.00  -publicarea rezultatelor selectiei,

               – 29.12.2020 – ora 12.00 – primirea contestatiilor,

               – 29.12.2020 –ora 16.00 – analiza contestatiilor si publicarea rezultatelor

                – 30.12.2020 – ora 9.00 – interviu

               – 30.12.2020 – ora 12.00 -Primirea contestatiilor

               – 30.12.2020 – ora 16.00 -desemnarea candidatului si publicarea rezultatului final.

Persoana de contact: Bozianu Mihai – secretar Consiliul de Administratie, telefon 0721300460.

Concurs de angajare director – 26-11-2020

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director la

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri REISER SA Barlad

               Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 129 din 27.04.2017 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii directorului societatii, in conformitate cu prevederile OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prinlege,

Sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

I.2. Conditii specifice

               – studiisuperioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

                – Permis de conducere -categoria B,

– Cunoasterea legislatiei in domeniu;

– Cunostinte avansate de utilizare PC-Microsoft Word, Excel ;

– Capacitate sporita de concentrare,de analiza si sinteza, abilitati de comunicare cu colegii si cu celalalte birouri, capacitate de lucru in echipa, loialitate, conduita profesionala, adaptabilitate, flexibilitate, atentie sporita pentru detalii, capacitati bune de organizare si prioritizare a sarcinilor, implicaresi spirit de initiativa.

II. Criterii de selectie

 • capacitate decizionala,
 • abilitati manageriale,
 • repartizarea sarcinilor si controlul rezultatelor,
 • indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • abilitati si cunostinte impuse de functie,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de a actiona si rezolva situatii de criza,
 • abilitati de comunicare,
 • initiative.

III. Documentenecesarepentrudepunereacandidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii dupa actele de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie carte de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

                26 noiembrie 2020 – publicare anunt

               6-7 ianuarie 2021 – depunerea dosarelor de candidatura, in plic sigilat la secretariatul societatii,

               8 ianuarie 2021 ora 14.00 -analiza dosarelor si comunicarea rezultatelor selectiei la sediul si pe site-ul societatii,

               8 ianuarie 2021 ora16.00 – primirea contestatiilor,

               11 ianuarie 2021ora 12.00-analiza contestatiilor si raspuns petenti,

               12 ianuarie 2021 incepand cu ora 9.00 interviul,

               12 ianuarieora 12.00 anuntarea rezultatelor la sediul si pe site-ul societatii

                12ianuarie 2021ora 14.00 primireacontestatiilor,

                12 ianuarie 2021 ora 16 solutionarecontestatiisipublicarearezultatelorfinale la sediulsipe site-ulsocietatii.

1. Selectia dosarelor de inscriere este proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoare ibibliografii:

                –  ConstitutiaRomaniei,

               – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de Urgentaa Guvernuluinr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilo rpublice cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea nr 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de urgent nr 71/29.08.2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea  98/2006 privind achizitiile publice,

               – HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

 • SR 4032/1-2001 – Lucrari drumuri. Terminologie,
 • AND 605-2018– Normativ privind mixture asfaltice executate la cald,
 • Conditii tehnice de proiectare, preparare s ipunere in opera a mixturilor asfaltice.
 • AND 589-2004 Caiete de sarcini commune lucrarilor de drum
 • SR EN 1848 – 3 – 2011 Semnalizare rutiera, indicatoare si mijloace  de semnalizare rutiera
 • SR EN 13108:1:2006;  SR EN 13108:1:2006/AC:2008 – MIxturi asfaltice – Partea 1 : Betoane asfaltice – Lucrari de drumuri si alte zone de trafic
 • STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
 • STAS 1709 – 2 90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet dezghet. Prescriptiitehnice,
 • STAS 2914 – 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

Persoana de contact: Bozianu Mihai – secretar Consiliul de Administratie, telefon 0721300460

Actualizare – Concurs Director (publicat pe 28.10.2020)- corecție 29.10.2020

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/desemnarii candidatului pentru functia de director la

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri REISER SA Barlad

               Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 129 din 27.04.2017 anunta ca, din motive obiective legate de existenta pe rol al unui proces cu directorul demisionar al societatii, Ursu Adriana si a unei petitii adresate Consiliului National pentru Combaterea discriminarii vom retrage anuntul de evaluare/ selectie/ desemnare a a candidatului pentru functia de director pana la o data pe care o vom comunica ulterior.

Mențiune: în anunțul precedent, a apărut eronat „directorul demis” în loc de
„directorul demisionar”

Concurs Director (publicat pe 13.09.2020)

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director la

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri REISER SA Barlad

                Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 129 din 27.04.2017 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii directorului societatii, in conformitate cu prevederile OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege,

Sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

I.2. Conditii specifice

                – studii superioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

                – cunoasterea limbii engleze – mediu (scris, vorbit).

                – sa nu aiba relatii conflictuale sau de natura procesuala cu Societatea LDP REISER SA Barlad,  

                – Permis de conducere -categoria B,

 – Cunoasterea legislatiei in domeniu;

– Cunostinte avansate de utilizare PC-Microsoft Word,Excel ;

– Capacitate sporita de concentrare ,de analiza si sinteza ,abilitati de comunicare cu colegii si cu celalalte birouri, capacitate de lucru in echipa, loialitate, conduita profesionala, adaptabilitate, flexibilitate, atentie sporita pentru detalii, capacitati bune de organizare si prioritizare a sarcinilor, implicare si spirit de initiativa.

II. Criterii de selectie

 • capacitate decizionala,
 • abilitati manageriale,
 • repartizarea sarcinilor si controlul rezultatelor,
 • indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • abilitati si cunostinte impuse de functie,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de a actiona si rezolva situatii de criza,
 • abilitati de comunicare,
 • initiative.

III. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii dupa actele de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie carte de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medical de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie  pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

                12-15 noiembrie depunerea dosarelor de candidatura, in plic sigilat la secretariatul societatii,

                16 noiembrie analiza dosarelor si comunicarea rezultatelor selectiei la sediul si pe site-ul societatii,

                19 noiembrie ora 8.00-11.00 primirea contestatiilor,

                19 noiembrie ora 12.00-15.00 analiza contestatiilor si raspuns petenti,

                20 noiembrie incepand cu ora 9.00 interviul,

                21 noiembrie ora 11.00 anuntarea rezultatelor la sediul si pe site-ul societatii

                21 noiembrie ora 12.00-14.00 primirea contestatiilor,

                22 noiembrie anuntarea rezultatelor finale la sediul si pe site-ul societatii.

1. Selectia dosarelor de inscriere – proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoarei bibliografii:

                –  Constitutia Romaniei,

                – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

                – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

                – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Legea nr 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta de urgent nr 71/29.08.2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Legea  98/2006 privind achizitiile publice,

                – HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

 • SR 4032/1-2001 – Lucrari drumuri. Terminologie,
 • AND 605-2018 – Normativ privind mixture asfaltice executate la cald,
 • Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice.
 • AND 589-2004 Caiete de sarcini commune lucrarilor de drum
 • SR EN 1848 – 3 – 2011 Semnalizare rutiera, indicatoare si mijloace  de semnalizare rutiera
 • SR EN 13108:1:2006;  SR EN 13108:1:2006/AC:2008 – MIxturi asfaltice – Partea 1 : Betoane asfaltice – Lucrari de drumuri si alte zone de trafic
 • STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
 • STAS 1709 – 2 90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet dezghet. Prescriptii tehnice,
 • STAS 2914 – 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

Persoana de contact: Chelaru Geanina – Sef serviciu Resurse Umane, telefon 0728934130